Regulamin 

Serwisu Internetowego klauzule.dev.witkac.pl

Przedmiot regulacji

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania ze strony internetowej https://klauzule.dev.witkac.pl, zwanej dalej „Serwisem”, w tym kwestie dotyczące praw autorskich do artykułów i baz danych zamieszczanych w Serwisie.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) i określa zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu.

Usługodawca i Usługobiorca

 1. Usługodawcą jest Witkac spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Sienkiewicza 5A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000468941, kapitał zakładowy w wysokości: 50.100,00 złotych, NIP: 839-317-29-13, adres strony internetowej: www.witkac.pl, adres poczty elektronicznej: biuro@witkac.pl.
 2. Zmiana którejkolwiek z powyższych danych Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu i jest podawana do wiadomości Usługobiorcom poprzez zamieszczenie zmiany w Serwisie.
 3. Usługobiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Usługodawcy świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

Usługi

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy na rzecz Usługobiorców nieodpłatnie następujące Usługi:
  1. udostępniania artykułów oraz baz danych dotyczących stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego;
  2. przekierowania z Serwisu do innych stron internetowych;
 2. Świadczenie Usług odbywa się na podstawie Umowy, o której mowa w § 5 Regulaminu.
 3. Usługobiorcę w ramach korzystania z Usług obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie z Usług w ramach Serwisu nie wymaga podania od Usługobiorcy jakichkolwiek danych osobowych. Usługodawca nie przetwarza takich danych, a w szczególności nie dysponuje narzędziami umożliwiającymi identyfikację użytkownika końcowego na podstawie oznaczeń identyfikujących zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z których korzystał Usługobiorca.

Wymagania techniczne

Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia mającego dostęp do Internetu z zainstalowaną, prawidłowo skonfigurowaną i aktualną wersją przeglądarki internetowej takiej jak: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari.

Umowa

 1. Umowa o korzystanie z Usług udostępnianych w ramach Serwisu zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Usługobiorcę w przeglądarce internetowej adresu Serwisu lub skorzystania przez Usługobiorcę z przekierowania do Serwisu z innych stron internetowych lub z wiadomości elektronicznych.
 2. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług jest równoznaczne z akceptacją przez Usługobiorcę warunków Regulaminu i zawarciem Umowy. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług poprzez opuszczenie Serwisu.
 4. Z chwilą opuszczenia Serwisu Umowa o korzystanie z Usług udostępnionych w ramach Serwisu ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze stron.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa autorskie do artykułów oraz baz danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwanych dalej „Materiałami”, przysługują na wszystkich polach eksploatacji i są zastrzeżone na rzecz stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku (76-200, ul. Sienkiewicza 19, e-mail: cio@cio.slupsk.pl, strona internetowa: http://cio.slupsk.pl/), zwanego dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Artykuły i bazy danych podlegają ochronie przewidzianej przez prawo polskie oraz międzynarodowe, w szczególności przez przepisy ustaw: ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2134) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.).
 3. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu nie oznacza nabycia przez niego lub przejścia na niego jakichkolwiek praw autorskich do zamieszczonych w Serwisie Materiałów. O ile nic innego nie wynika z treści Regulaminu zabronione jest w szczególności:
  1. dokonywane w celach komercyjnych kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Materiałów lub ich fragmentów;
  2. rozpowszechnianie Materiałów (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do Materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) udostępnianych w Serwisie;
  3. pobieranie Materiałów i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub we fragmentach.
 4. Usługobiorcy mogą korzystać z Materiałów zamieszczonych w Serwisie, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych, w szczególności w ramach prawa cytatu, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Materiałów przez innych Usługobiorców lub godzić w słuszne interesy Usługodawcy lub Stowarzyszenia. Każdorazowe skorzystanie z Materiałów w całości lub w części w ramach dozwolonego użytku wymaga wskazania Stowarzyszenia jako autora oraz źródła pochodzenia Materiałów, tj. adresu strony https://klauzule.dev.witkac.pl/.
 5. Usługobiorcy mogą zamieszczać w ramach administrowanych przez siebie stron internetowych przekierowania do Serwisu lub Materiałów znajdujących się w Serwisie pod warunkiem podania obok przekierowania wyraźniej informacji o ich autorze i źródle pochodzenia.
 6. Jakiekolwiek inne niż określone w ust. 3 - 5 korzystanie z Materiałów udostępnianych w Serwisie wymaga wyraźnej uprzedniej zgody Stowarzyszenia wyrażonej na piśmie lub w wiadomości elektronicznej. Korzystanie bez takiej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich Stowarzyszenia i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Zastrzeżenia

 1. Serwis ma charakter edukacyjny oraz informacyjny. Zawarte w Serwisie Materiały oraz sposób ich przekazania nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa i nie stanowią źródła, ani wykładni prawa. Nie powinny być również wyłączną podstawą podejmowania decyzji w zakresie objętym Materiałami.
 2. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu i wykorzystaniem zamieszczonych w nim Materiałów ponosi Usługobiorca. Usługodawca ani Stowarzyszenie nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorców lub osób trzecich z tytułu szkód, bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z korzystaniem z Serwisu i wykorzystaniem zamieszczonych w nim Materiałów. W szczególności Usługodawca ani Stowarzyszenie nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Usługobiorcę jakichkolwiek czynności w imieniu własnym lub cudzym, nawet jeżeli Usługobiorca przy podejmowaniu decyzji kierował się treścią Serwisu.
 3. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców oraz prawo przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem lub kontrolą.
 5. Niezależnie od powyższego Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
 6. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, przepisów prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych.

Przekierowania

 1. Usługodawca oświadcza, że w ramach Serwisu, w tym w Materiałach, mogą zostać zamieszczone przekierowania do innych stron internetowych, w szczególności:
  1. portalu organizacji pozarządowych pod adresem: https://www.ngo.pl/;
  2. strony Stowarzyszenia pod adresem: http://cio.slupsk.pl/;
  3. strony z bazami danych podmiotów ekonomii społecznej;
  4. strony założone na domenie https://www.gov.pl/, w szczególności strony poszczególnych ministerstw;
  5. strony Dziennika Ustaw, Internetowego Systemu Aktów Prawnych, Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej lub innych stron, na których publikowane są akty prawne.
 2. Przekierowania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3 nie stanowią informacji handlowej, o której mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i służą jedynie jako informacja umożliwiająca porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej ze wskazanymi podmiotami.

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług

 1. Usługodawca informuje, że korzystanie przez Usługobiorców z Usług w ramach Serwisu może wiązać się z ryzykiem. Do ewentualnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną należą:
  1. włamania do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy z użyciem narzędzi hackerskich;
  2. próby wyłudzania danych osobowych i innych informacji przez podszywanie się pod inną osobę lub instytucję (Phishing);
  3. niechciane i niezamówione treści reklamowe rozsyłane drogą elektroniczną jednocześnie do wielu odbiorów (SPAM);
  4. złośliwe oprogramowanie takie jak np. wirusy, robaki, trojany, czy też aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego (Malware);
  5. programy szpiegujące, tj. śledzące działania użytkownika, gromadzą ce informacje o nim i wysyłające je bez wiedzy i zgody użytkownika autorowi programu (Spyware);
 2. Wskazane wyżej zagrożenia mogą wystąpić potencjalnie i są zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu.
 3. Aby uniknąć zagrożeń opisanych w ust. 1 Usługobiorca powinien zaopatrzyć swoje urządzenie w program antywirusowy oraz zaporę sieciową i dbać o to, by program ten, jak też system operacyjny urządzenia, z którego korzysta, były na bieżąco aktualizowane.
 4. Ponadto Usługodawca zobowiązuje się na każde żądanie Usługobiorcy zgłoszone elektronicznie adres: biuro@witkac.pl:
  1. przesłać aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi;
  2. poinformować Usługobiorcę o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

Reklamacje

 1. Usługobiorca ma prawo zgłaszania reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem z Usług w ramach Serwisu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być wysłane na adres: biuro@witkac.pl.
 2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca wzywa Usługobiorcę do jej uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni, wskazując zakres uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w zakreślonym terminie spowoduje pozostawienie jej bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w treści reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom w Serwisie Regulamin przed zawarciem Umowy.
 2. Na żądanie Usługobiorcy Regulamin może być udostępniony w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Oprócz trybu reklamacyjnego, o którym mowa w § 10, Usługodawca nie przewiduje korzystania z innych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z korzystania z Serwisu.
 4. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w Serwisie i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 5. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2020 r.